Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 55_ 18.10.2011 »

Powiat Andriollego

MIŃSK MAZOWIECKI.

Dnia 18 października 2011 r. (wtorek) w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Budowlanej 4, począwszy od godz. 8.00, będą miały miejsce eliminacje rejonowe dla powiatów wschodniego Mazowsza do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży. Uczestnikami zmagań będą uczniowie wszystkich typów szkół. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów przygotowują pięciominutowe, a licealiści dziesięciominutowe wystąpienie. Tematem prezentacji może być osoba, miejsce, dzieje miejscowości, historia i legenda związana z regionem.Wystąpienie krasomówcze to nie recytacja i nie aktorstwo, lecz umiejętność ciekawego prezentowania walorów swojego te-renu i przekonywanie o jego atrakcyjności. To również interesujące mówienie na wybrany temat. Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania uczniów i przykładowe wystąpienia znajdują się w książce p.t. Ziemia Mińska jakiej nie znamy, która przedstawia także istotę krasomówstwa w kontekście retoryki.Najlepsi krasomówcy eliminacji rejonowych zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, a ci z kolei mają szansę wziąć udział w ogólnopolskim finale w Legnicy (szkoły podstawowe i gimnazja) lub Golubiu Dobrzyniu (licealiści). Gościem specjalnym oraz przewodniczącym jury konkursu w Mińsku Mazowieckim będzie aktor Stanisław Górka. Więcej informacji na stronie www.pttk-minsk.com (tel. 609 100 892).Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży finansowo wspierają: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki, Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Fundacja Andriollego.Joanna Janicka

POWIAT ANDRIOLLEGO.

Od 1871 roku, czyli po powrocie z zesłania za udział w powstaniu styczniowym, życie Elwiro Michała Andriollego (1836-1893) było bezpośrednio związane z Warszawą, a wkrótce z obszarami południowo - wschodniego Mazowsza tj. z ówczesnym powiatem nowomińskim. W 1873 r. w powiecie tym artysta "kupił sobie niebawem kolonijkę zwaną Stasinów, pod Mińskiem Stanisławowskim [Mazowieckim]", a siedem lat później zakupił ziemię i las po obu brzegach rzeki Świder i "zamienił Stasinów na Brzegi" - jak informował Henryk Dobrzycki w 1904 roku.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Warszawa,1880-1902) podaje, że powiat miński (urzędowo nowomiński) powstał w 1867 roku "z 22 gmin dawnego stanisławowskiego pow. i 1 gminy (Wiązowna) dawnego pow. warszawskiego. Ma on 2481 mil kw. obszaru. Graniczy od płn. z radzymińskim i węgrowskim, od wsch. z węgrowskim i siedleckim, od płd. z łukowskim i garwolińskim, od zach. zaś z częścią pow. warszawskiego i Wisłą, na przestrzeni od ujścia Świdra pod Otwockiem do Ostrówka, naprzeciwko Góry Kalwaryi.

Przedstawia on wyżynę wznoszącą się stopniowo od brzegów Wisły w kierunku ku wsch. i wsch.-płd. Poziom Wisły pod Karczewem ma 276 stóp wzniesienia. Osada nadbrzeżna >Przewóz Karczewski< wznosi się 350 st., w Miłośnie wzniesienie dochodzi 392 st.; w kierunku ku wschodowi wzniesienie wzrasta w okolicach M.[Mińska], Mrozów, Siennicy dochodząc do 600 st. Wzmaga się ono jeszcze więcej w kierunku ku płd. i dochodzi do 700 st. na płn. od Osiecka w pow. garwolińskim, niedaleko granicy pow. mińskiego.Cały ten obszar w niedalekiej przeszłości okrywały bory sosnowe, śród których nad brzegami dość licznych rzeczek mieściły się rzadkie i nieludne osady: M.[Mińsk], Kałuszyn, Siennica, Cegłów, Kołbiel, Latowicz, Karczew, zawdzięczające swoją miejską organizacyą próżności dziedziców, nie zaś miejscowym potrzebom.Pomimo przeprowadzenia dwóch dróg bitych i dwóch linii kolei (terespolskiej i nadwiślańskiej), osady te, z wyjątkiem Kałuszyna, nie mają warunków rozwoju dalszego. Mińsk, Mrozy i Otwock stały się miejscami letniego pobytu dla Warszawian, dzięki zdrowemu położeniu.Nazwy osad świadczą, iż obszar ten zaludniony został w ostatnich dopiero wiekach przez różnoplemienną ludność, śród której przeważył jednak pierwiastek mazurski.Główną rzeką powiatu jest Świder, zabierający w powiecie z prawej strony: Piasecznę, Sienniczkę i Mienię; z lewej: Rudnię i wpadający na granicy powiatu pod Otwockiem do Wisły. W północnej części przerzynają powiat: Czarna z Długą i Rządza, uchodzące do Narwi. Rzeczki te odprowadzały obfite wody leśne, lecz przy szybkim wycinaniu lasów w pobliżu obu linii dróg żelaznych, istnienie ich dalsze jest wielce zagrożone.W 1880 r. powiat posiadał 39,875 mr. lasów prywatnych nieurządzonych, 5,284 mr. lasów urządzonych, 2786 mr. wyciętych lecz nowo obsianych, 11,694 mr. świeżo wyciętych lecz niezadrzewionych, 627 mr. Należących z dawna do włościan, 2,955 mr. oddanych włościanom za serwituty, 924 mr. należących do osad miejskich. Ogółem obszar leśny wynosił ok. 64.000 mr.Uboga gleba nie sprzyja pomyślnemu rozwojowi rolnictwa, żyto i kartofle stanowią główne produkta rolne. Ogrodnictwo mało rozwinięte; w 1880 r. sady dworskie obejmowały 328 mr., sady włośc. 185 mr., w osadach miejskich 14 mr. Mimo to nie zbywa powiatowi na większych staranniej prowa-dzonych gospodarstwach (Otwock, Stara Wieś, Wielgolas, Mińsk, Kuflew).Łatwość korzystnego zbytu produktów i dochody z letnich mieszkań, wywołują tworzenie się licznych kolonij i folwarków, zwłaszcza przy liniach obu dróg żelaznych.Obfite pokłady torfów w Otwocku pozwoliły założyć tam fabrykę przerabiającą takowe na proszek dezinfekcyjny i kilka innych produktów.Innych zakładów fabrycznych posiadał pow. miński w 1877 r. 12, a w tej liczbie 2 gorzelnie z produk. na 36,000 rs., 2 browary z prod. na 2,000 rs. i 1 garbarnia z prod. na 500 rs. Oprócz tego było 74 młynów i wiatraków z prod. na 158,400 rs. Ogólna cyfra produkcyi dochodzi do 270,000 rs. Zakłady te zatrudniały 140 robotników.Ludność powiatu wynosiła w 1867 r. 55,022 dusz, a w 1877 r. 74,714, w tem 37,131 męż., 36,583 kob.O niskim stanie oświaty świadczy mała ilość szkół, których powiat posiadał 1883 r. 16, a mianowicie: w Mińsku, Kałuszynie, Siennicy, Karczewie, Latowiczu, Kołbieli, Cegłowie, Stanisławowie, Wielgolasie, Dębem W., Rudzie, Kuflewie, Wiązownie, Jakubowie, Józefowie, Iwowem.Pod względem kościelnym pow. miński stanowi dekanat dyec. warszawskiej, składający się z 20-stu parafii: Cegłów, Długa Kościelna, Glinianka, Jakubów, Jeruzal, Kałuszyn, Karczew, Kiczki, Kołbiel, Kuflew, Latowicz, Mińsk, Pustelnik, Siennica z filią w miejscu, Stanisławów i Wiązowna, położone w pow. nowomińskim, Czerwonka zaś, Oleksin, Wierzbno i Wiśniew w węgrowskim powiecie.Pod względem sądowym posiada sąd pokoju okr. III dla M.[Mińska] i Kałuszyna i dzieli się na 4 okręgi sądów gminnych: Mińsk, Latowicz, Glinianka, Stanisławów.Pod względem administracyjnym składa się z 2-ch miast: Mińska i Kałuszyna, 5-ciu osad miejskich (Cegłów, Kołbiel, Siennica, Latowicz, Stanisławów) i 16 gmin wiejskich: Cegłów, Chruścice, Dębe W.[Wielkie], Glinianka, Iwowe, Jakubów, Kołbiel, Kuflew, Latowicz, Ładzyń, Łukowiec, Mińsk, Otwock, Siennica, Stanisławów, Wiązowna."


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus