Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 77_ 15.07.2012 »

Pałac w Rudnie i wystawa o Andriollim
PAŁAC W RUDNIE został wzniesiony około 1800 r. według projektu Hilarego Szpilowskiego dla Marcina Chrzanowskiego, chorążego warszawskiego. Klasycystyczny budynek z czerwonej cegły, otynkowany, został zbudowany na planie prosto-kąta na starych piwnicach (prawdopodobnie z XVIII wieku). Od frontu podjazd i czteroko-lumnowy portyk toskański zwieńczony trójkątnym szczytem pośrodku. Od ogrodu dwa silnie wysunięte ryzality połączone tarasem. Piętrowy pałac ma piwnice sklepione kolebką półkoli-stą i koszową z lunetami. W przyziemiu mieści się kuchnia, spiżarnia oraz alkierz. Na parte-rze za portykiem znajduje się półkolisty, dwukondygnacyjny hall z pierwotnie drewnianą - dzisiaj marmurową klatką schodową. Na piętrze znajduje się wielka sala balowa na planie litery L, przedzielona jest ona czterema kolumnami doryckimi (z nich jedna murowana kryje we wnętrzu przewód kominowy). We wnętrzach zachowano dwa kominki marmurowe, klasy-cystyczne z 1 ćw. XIX w. oraz resztki jesionowych i dębowych parkietów. Układ wnętrz jest dwutraktowy, obecnie nieco przekształcony. W narożach frontowych budynku znajdowały się pierwotnie dwie owalne klatki schodowe (lewa została usunięta w XIX w., a w jej miejsce wybudowano gabinety na obu kondygnacjach). Pałac położony jest w zabytkowym parku z 1 poł. XIX w. o powierzchni ponad 9 hektarów. Od strony północnej znajdują się ślady tarasów ziemnych opadających ku łąkom i dwóm symetrycznie położonym stawom rozdzielonych groblą oraz rzeczka otoczona lasem olchowym.

RUDNO powstało w XV wieku. Na początku XIX wieku liczyło 249 mieszkańców i 28 domów mieszkalnych. W 1921 r. wieś Rudno liczyła 42 domy i 337 mieszkańców. Folwark posiadał 4 domy i 88 mieszkańców, a obszar dóbr w 1929 r wynosił 308 hektary. Wieś Rudno należała do gminy Kołbiel. Na po-czątku XX wieku folwark Rudno kupił Zygmunt Świętochowski. Następnie folwark odziedzi-czył jego najmłodszy syn Roman, który był właścicielem do października 1944 r. Po roku 1945 w pałacu mieściła się szkoła podstawowa, a budynek po kilku latach uległ dewastacji. Następnie mieścił się w nim Dom Pamiętnikarstwa Polskiego oraz ogólnopolski Klub Robot-ników Piszących.
W dniu 20 stycznia 1956 r. zespół pałacowo-parkowy w Rudnie został wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A 8-41. W późniejszych latach pałac został sprzedany przez Gminę Kołbiel firmie, która w roku 2001 ogłosiła upadłość.
15 listopa-da 2001 roku Syndyk masy upadłości sprzedał pałac prywatnemu inwestorowi, który w roku 2003 rozpoczął renowację pałacu i adaptację do celów mieszkalnych na podstawie Decyzji Nr 807/2002 wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warsza-wie.
Pałac rozbudowano o oranżerię, wymieniono stropy, wykonano nowa stolarkę drzwiową i okienną, utworzono poddasze użytkowe, w piwnicach wykonano basen i saunę, odbudowano park.
Monika Gawrylak
Fundacja "Być Więcej"
www.bycwiecej.pl
Prezentowana dnia 15.07.2012 w Pałacu w Rudnie wystawa o życiu i twórczości An-driollego została przygotowana przez Fundację Andriollego. Wystawa powstała w 2011 z oka-zji 175. rocznicy urodzin artysty i Roku Andriollego. Była wcześniej eksponowana i z zainte-resowaniem przyjęta w Nałęczowie, Józefowie, Karczewie, Otwocku, Kałuszynie oraz w War-szawie.Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus